B-Tech
עמוד הבית אודות החברה מוצרים כניסת משווקים מידע טכני צור קשר English
תקנון ביטק אלקטרוניקה בע

תקנון והסבר כללי

קניה בביטק אלקטרוניקה בע"מ

הזכות לספק שירות ללקוח

אנו מודים לך שבחרת לרכוש מביטק אלקטרוניקה. אנו עושים כל שניתן על מנת לספק מוצרים ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

ביטק אלקטרוניקה בע"מ לא תמכור ולא תספק שירות למי שפגע במי מעובדיה, מתקניה או שמה הטוב, וכן שומרת לעצמה את הזכות לסרב למכור או לספק שירות עפ"י שיקול דעתה וריאות עיניה והכל בכפוף להוראות כל דין.

קניה בביטק אלקטרוניקה מותנית בהרשמה מסודרת מול הנהלת חשבונות מילוי ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

 הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

במידה וביטק אלקטרוניקה בע"מ סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי לקוחות אשר רכשו מוצרים משתמשים באביזרים למטרת סחר לא הוגן ואינו חוקי, רשאית חברת ביטק אלקטרוניקה בע"מ לבטל עסקאות וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.

 

אבטחת מידע ופרטיות בביטק אלקטרוניקה בע"מ

נתוני האתר מאובטחים באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. ביטק אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

 

מדיניות האחריות

תנאים כללים

 • ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 הנמוך מבניהם, בתשלום בכרטיס אשראי ישנה תוספת עלויות הסליקה והניכיון בגין חיוב וזיכוי.
 • החזרת סחורה לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה 20% ממחיר הרכישה ולא פחות מ-₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.
 • מחשבים נייחים אשר הוזמנו והורכבו לפי חשבונית הלקוח אינם מוצר מדף, ואינם ניתנים להחזרה במסגרת 14 יום כאמור לעיל וזאת ע"פ החוק.
 • ברכישת רכיבים ללא הרכבה האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו, כל רכיב תקול או פגום יוצג למעבדה בנפרד, הצגת יותר מרכיב אחד לבדיקה במעבדה, תחויב בתשלום החל מהפריט השני לפי המחירון.
 • ברכישת חלקי חילוף למחשבים ניידים האחריות על התאמת החלקים והחלפתם תחול על הלקוח בלבד וביטק אלקטרוניקה לא תישא באחריות על חוסר התאמה או תקלה בעת הרכבתם על יד צד ג'.
 • עם ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב.
 • הלקוח מתבקש בזאת לבדוק את תקינותם החיצונית של המוצרים שרכש לפני עזיבת החנות.

 

האחריות

 • חברת ביטק אלקטרוניקה אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן. יצוין כי תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 • במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ואו נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ע"פ חוק.
 • באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 • מימוש האחריות למוצר מותנה בקיומו של המספר הסידורי עליו כפי שנסרק למערכות החברה טרם אספקתו.
 • מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח וישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.

מקרים בהם לא תחול האחריות

קבלת המוצר לבדיקה במעבדת החברה, אין משמעותה כי הפגם/התקלה הינם במסגרת האחריות. במקרים בו תקבע החברה כי התיקון הנדרש אינו מכוסה במסגרת האחריות, יתבקש הלקוח לאשר תיקון בתשלום במידה וניתן לתקן המוצר, אישור הלקוח לתיקון יהווה התחייבותו לתשלום עבור התיקון.

 • הסרתה ו/או קריעתה ו/או שחיקתה של מדבקת האחריות / מדבקת המספר הסידורי של המוצר.
 • במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו'...). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
 • אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע"י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע"י אדם שלא הוסמך על ידינו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום.
 • במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.
 • האחריות אינה מכסה תמיכה טכנית מכל סוג שהוא ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר, (התקנות הגדרות וכו'...).
 • מוסכם כי בכל מקרה מהמקרים דלעיל, קביעתו הבלעדית של טכנאי החב', לאמור לעיל, תהה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 • אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 • אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירתו.
 • אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

איסוף עצמי:

 • במעמד התשלום, על הרוכש לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. יובהר: לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה.
 • באם בחר הרוכש באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם המשרד לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר ממחסני החברה.
 • איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.

 

אספקת מוצרים:

 • ביטק אלקטרוניקה בע"מ אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים והשירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות וכדומה. בנסיבות בהן אספקת המוצר או הענקת השירות איננה אפשרית, רשאית ביטק אלקטרוניקה בע"מ אף לבטל את הרכישה, ולהשיב לזוכה את כספו, ככל ששולם, בגין אותה רכישה. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י החברה ובאחריותה הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הרוכש בעת הרשמתו בכרטיס הלקוח. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז של הלקוח במעמד המסירה. היה והרוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית יתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הרוכש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. ביטק אלקטרוניקה בע"מ רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח במקום בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני המוביל את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. יודגש, כי ביטק אלקטרוניקה בע"מ אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים.
 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.
 • בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ביטק אלקטרוניקה בע"מ או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול עלות ההובלה במלואה על הרוכש.
 • מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך.

 

 

שרות לקוחות

לביטק אלקטרוניקה בע"מ

רח' יעקב פריימן 20 ת.ד 841 , מיקוד 7510702
טלפון: 03-9511514 
פקס: 03-9515513
טופס פתיחת לקוח: לחץ כאן

COMPANY HIGHLIGHTS
05.11.2017
מוצרי ISTORAGE החדשים נכנסו למלאי - התקשרו עכשיו לקבל הצעת מחיר וייעוץ, ביטק המשווקת המורשת של מוצרי ISTORAGE בישראל - 03-9511514
05.11.2017
החורף הגיע ואיתו הפסקות החשמל - אין צורך להיכנס לפאניקה ביטק משווקת מוצרי EATON בישראל. התקשרו עכשיו לקבל ייעוץ ומחירים 03-9511514
22.05.2017
מוצרי LOGITECH עכשיו זמינים במלאי !! מצלמות רשת, מקלדות ועכברים, רמקולים, הכול במלאי לאספקה מיידית התקשר לקבל הצעת מחיר 03-9511514
03.05.2017
דיסק און קיי בחיבור USB 3.0 של חברת TOSHIBA זמין בכול הנפחים - התקשרו לאיש המכירות שלכם 03-9511514 שלוחה 1
12.02.2017
מסכים שולחניים של חברת SAMSUNG העולמית עכשיו במלאי התקשרו עכשיו לקבלת הצעת מחיר עבור דגמים S22F350FH S24F350FH
הרשמה למבצעים שלנו
820191817161514131211109123457
אודותינו
צור קשר
דף הבית
אודות ביטק
טפסים להורדה
קריירה
תמיכה טכנית
מרכז מידע
תמיכה והורדות
כתבות ומאמרים
מצא את המוצר שלך
טופס פתיחת תקלה
הצטרף אלינו
קבל עדכונים מאתנו
הרשם כמשווק
כניסת משווקים
דרושים
דרושים
תקנון ביטק אלקטרוניקה בע"מ
תקנון